Vision, Mission, Goal

क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको मूख्य दायित्वहरु निम्न छन् ः


 

♣    यस विकास क्षेत्रमा रहेका वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अर्न्तर्गतका कार्यालयहरु, आयोजना, परियोजना एवं निकायहरुबाट सञ्चालित कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।

♣    वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अर्न्तर्गतका कार्यालयहरुको योजना तर्जुमा गर्नको निमित्त सहजीकरण गर्ने ।

♣    कार्य क्षेत्र भित्र सञ्चालित वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अर्न्तर्गतका कार्यालयहरु, वन वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी एवं गैहृ सरकारी संस्था/आयोजना/परियोजना बिच आवश्यक समन्वय गर्ने गराउने ।

♣    स्वीकृत भई लागू भएको कार्यक्रमहरुको आवद्यकि समिक्षा गर्ने ।

♣    अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरुलाई नीतिगतरुपमा समावेश गर्नका निमित्त वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई आवश्यक पृष्ठपोषण गर्ने ।

♣    राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अर्न्तर्गतका तोकिएका कार्यक्रमहरुको अनुगमन