Resources

S.No Title File
1 निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा  1.14 MB
2 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा  1.43 MB
3 प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने ।  1.94 MB