Related Statistics

सम्वन्घित तथ्यांक

मध्यमाञ्चल क्षत्रको कुल दरवन्दी विवरण

क्र.स. कार्यालय कुल दरवन्दी पदपर्ुर्ति संख्या रिक्त संख्या
1 जि.व.का.

1945

1579

366

2 जिल्ला भू संरक्षण 146 121

25

3 रा.नि.तथा आरक्ष 478

388

90

4 वनस्पती कार्यालय

35

20 15
5 म.क्षे. तालिम केन्द, र शसस्त्र वन रक्षक तालिम केन्द्र 50 40 10
6 क्षेत्रीय वन निर्देशनालय 19 14 5
जम्मा

2654

2148

506

मध्यमाञ्चल क्षेत्रको संक्षिप्त विवरण

जम्मा क्षेत्रफलः २६,०२,०४६.२० हे.  
वनको कुल क्षेत्रफलः ११३४६६८.७७ हे.  
वन क्षेत्रको प्रतिशतः ४३.६१ हे.  
सा.व.संख्या र क्षेत्रफलः ३७५४ गोटा र ३,५३,६६०.६ हे.  
क.व.संख्या र क्षेत्रफलः २३७३ गोटा र ११,७९७.५ हे.  
साझेदारी वन संख्या र क्षेत्रफलः १२ गोटा र ३२,६४३.२७ हे.  
धार्मिक वन संख्या र क्षेत्रफलः २७ गोटा र १५६.५ हे.  
र्सार्वजनिक वृक्षारोपण वन संख्या र क्षेत्रफलः २०४ गोटा र ६७३९.४२ हे.  
निजी वन संख्या र क्षेत्रफलः १११८ गोटा र १०२७.६५ हे.  
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष संख्या र क्षेत्रफलः ४ गोटा र ३३०० वर्ग कि.मि.  
मध्यवर्ती क्षेत्र संख्या र क्षेत्रफलः ३ गोटा र १४६८.१७ वर्ग कि.मि.  
मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका सा.व. संख्या र क्षेत्रफलः ७६ गोटा र १६२३३.८७ हे.  
मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका क.व. संख्या र क्षेत्रफलः ६४ गोटा र २७५.२४ हे.