Org. Structure

संगठनात्मक संरचना:


अञ्चल ः जनकपुर, नारायणी तथा वागमती
जिल्ला ः १९  
कार्यालय ः ४५  
जिल्ला वन कार्यालय १९  
जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय १६  
जिल्ला वनस्पति कार्यालय  
राष्ट्रिय निकुञ्ज  
वन्यजन्तु आरक्ष  
क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र  
सशस्त्र वन रक्षक तालिम केन्द्र  
सागरनाथ वन विकास परियोजना  
क्षेत्रीय बीउ केन्द्र  

 

निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना:

क्षेत्रीय निर्देशक - १
रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.)
योजना तथा अनुगमन शाखा प्रशासन शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनधिकृत - १
रा.प.द्वि.(प्रा.)
सहायक वन अधिकृत - २
रा.प.द्वि.(प्रा.)
रेञ्जर  - ३
रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)
नायब सुब्बा - १
रा.प.अनं.प्र.(प्र.)
क.अ. - १
रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)
नायब सुब्बा - १
रा.प.अन.प्र.(प्र.)
लेखापाल - १
रा.प.अनं.प्र.(प्र.)
सवारी चालक - २
श्रेणी विहिन
कार्यालय सहयोगी- ६
श्रेणी विहिन
लेखापाल - १
 रा.प.अनं.प्र.(प्र.)