Divisions/Sections Jobs

प्रशासन शाखा:
       — कर्मचारीहरुको मूल्याङ्कन, सरुवा तथा अन्य प्रशासनिक काम ।     
        —टेण्डर फारम बिक्री तथा दर्ता सम्बन्धि काम ।     

योजना/अनुगमन तथा मूल्याङ्कन:
         —छपान जाँचबुझ/निरीक्षण ।      
        —प्लट निरीक्षण ।      
        —प्लटको अन्तिम जाँचपास ।      
       — काठ दाउराको पर्ुनमूल्याङ्कन ।      
       —छुट जग्गा दर्ताको सिफारिश ।     
        —उजुरी निवेदन सम्बन्धि जाँचबुझ ।     
        —मातहतका जिल्लाका कार्यालयहरुबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरुको प्रगति अनुगमन तथा निरीक्षण ।     
        —वन ऐन, २०४९ अनुसार सामुदायिक वन सम्बन्धमा समुहको उजूरी सुन्ने ।