Citizen Charter

निर्देशनालयको र अर्न्तर्गतका निकायहरुबाट जनतालाई पुर्‍याइने सेवाहका सम्बन्धमा नागरिक बडापत्र तयार गरी लागू गरिएको र सो सम्बन्धी प्राप्त जनगुनासोको व्यवसथापन तथा कारवाहीका लागि निर्देशनालयको स. ब.अ . श्री सुमन सुबेदी  Information Officer को रुपमा तोकिएको छ । उजुरी तथा गुनासोको लागि फोन नं. 057-520395  इमेल info@crfd.gov.np तथा फ्याक्स 057-520829 मा सर्म्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।


Download file for more information: nagarik woda patra.pdf