News

राय सुझाव पठाउनुहुन

April 05, 2016

नेपाल सरकार वन तथा भु-संरक्षण मन्त्रालयले  तयार गरी  जारी गर्ने क्रममा रहेको  शहरी वन विकास कार्यविधी निर्देशिका,२०७२ को मस्यौदा को अध्ययन गरी महत्वपूर्ण राय, सुझाव  तथा प्रतिक्रिया ईमेल ठेगाना binod_devkota@ymail.com मा पठाउनु हुन अनुरोध छ ।


Download file for more information: शहरी वन विकास कार्यविधी निर्देशिका,२०७२.doc