News

राय सुझाव पठाउनुहुन

April 05, 2016

नेपाल सरकार वन तथा भु-संरक्षण मन्त्रालयले  तयार गरी  जारी गर्ने क्रममा रहेको  सामुदायिक वनक्षेत्रमा पर्या पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधी निर्देशिका, २०७२ को मस्यौदा को अध्ययन गरी महत्वपूर्ण राय, सुझाव  तथा प्रतिक्रिया ईमेल ठेगाना isapkota@gmail.com र sigdel57@yahoo.com मा पठाउनु हुन अनुरोध छ ।


Download file for more information: सामुदायिक वनक्षेत्रमा पर्या पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधी निर्देशिका, २०७२.doc