News

दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा बैठक सम्बन्धमा

March 25, 2016

यस निर्देशनालय अन्तर्गतका निकायहरुको आ.ब.०७२/०७३ को दोस्रो चौमासिक अवधिमा वन क्षेत्रका विकास कार्यक्रमहरुको प्रगति अवस्था. सफल कार्यक्रमको विवरण. नियमित कार्यक्रम संचालनमा भएको समस्या तथा चुनौती र समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा दोस्रो चौमासिक समिक्षा बैठक यहि मिति २०७२।१२।२२ गते होटेल एभोकाडो. हेटौंडामा  विहान १०:३० बजेदेखि संचालन हुने  व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । साथै यस निर्देशनालय अन्तर्गतका  कार्यालयहरुलाई लेखिएको पत्र यस निर्देशनालयको Web Site: www.crfd.gov.np को Resources>circular बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।