News

योजना तर्जुमा गोष्ठिमा सहभागी हुने बारे

January 19, 2016

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको प‍.स‌. योजना/०७२/०७३ च.नं‍ ४५१ मिति २०७२।०९।२२ को पत्रानुसार आ.व. ०७३।०७४ का लागि वन क्षेत्रका विकासका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नका लागि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय योजना तर्जुमा गोष्ठि मिति २०७२।१०।१७ र २०७२।१०।१८ गते संचालन हुने भएकोले सो गोष्ठिमा उपस्थीतीका लागि अनुरोध छ । साथै आ.व. ०७३।०७४ को वन विकासका कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको मार्गदर्शन, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले तयार गरेको मार्गदर्शन, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको योजना तर्जुमा मागदर्शन तथा यस निर्देशनालयको कार्यालयहरुलाई लेखिएको पत्र यस निर्देशनालयको Web Site: www.crfd.gov.np को Resources>circular बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।