News

Internet Security (Antivirus) Software सम्बन्धमा ।

July 30, 2012
Internet Security (Antivirus)  Software सम्बन्धमा ।

विषय ः Internet Security (Antivirus) SoftwareInternet Security (Antivirus) Software सम्बन्धमा ।

    प्रस्तुत विषयमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पत्र संख्या ०६८।६९ च.नं. २ मिति ०६९।४।३ को पत्रानुसार Anti Virus Software License सम्बन्धमा आफ्नो कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने Kaspersky Internet Security (Antivirus) का लागि प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको वेभसाइट www.cca.gov.np वा sagar.com.np बाट सफटवेयर लाइसेन्स माग फारममा आवश्यक विवरण भरी विज्ञान तथा प्रवित्रि मन्त्रालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय मा पठाउनु हुन जानकारीको लागि अनुरोध छ । साथै विस्तृत विवरण www.cca.gov.np वा sagar.com.np मा हर्ेन सकिने छ ।